Algemene Voorwaarden

1.1 Jolien Roekens/Bloom (vanaf hier benoemd als Bloom) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0840.551.025 Het BTW nummer van Bloom is BE 0840.551.025. Het vestigingsadres van Bloom is gelegen te Wijgmaal (3018), Baron Descampslaan 11. Bloom is te bereiken op het e-mailadres: info@timetobloom.be en telefonisch te bereiken op het nr 32477188552.
De website van Bloom is: http://www.timetobloom.be

1.2 De webshop van Bloom biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Bloom. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site.

2. Prijzen

2.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW vermits Bloom een kleine onderneming is die vrijgesteld is van BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

2.2 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Levering

3.1 De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Bloom . Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.4. Bestelling en betaling

4.1 Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft afgerond en op akkoord tot kopen heeft geklikt.

Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van Bloom. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats.

4.2. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving


5. Overmacht

5.1 Indien Bloom de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Bloom het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6. Klachten en garantie

6.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

6.2
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Bloom waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan Bloom.
Bloom zal vervolgens beslissen of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt.

6.3 De kleuren en patronen en vormen van de producten van Bloom kunnen afwijken van de kleuren en afbeeldingen die op het beeldscherm van de klant zichtbaar zijn. Dit is een gevolg van de instellingen van het beeldscherm van de klant en van het feit dat elk stuk handgemaakt is en dus uniek is. Deze afwijkingen zijn dus onoverkomelijk en Bloom kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden.

7. Verzakingsrecht en retourbeleid

7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar Bloom, Baron Descampslaan 11, 3018 wijgmaal.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- licht versleten artikelen
- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

7.2 Bloom behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen na de volledige betaling. Bloom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.

8.2 Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico voor verlies of beschadiging met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

9. Varia

9.1 Deze voorwaarden worden aangevuld door de algemene verkoopsvoorwaarden van Bloom Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Bloom kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

.